Stichting Vrienden van Muziekvereniging St. Cecilia

De Stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van de activiteiten van de Muziekvereniging. De Stichting zamelt daartoe gelden in bij Vrienden en Sponsoren. Deze gelden worden aan de Muziekvereniging beschikbaar gesteld ten behoeve van de activiteiten van de vereniging en voor bijzondere aankopen zoals instrumenten en uniformen. Deze steun is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de drempel om kennis te maken met muziek laag blijft, zodat iedereen mee kan doen en muziekbeoefening geen elitaire aangelegenheid wordt.
In het verleden waren Vrienden de personen en bedrijven die jaarlijks een bijdrage van ten minste  € 50,– aan de Stichting schonken, terwijl de vereniging zelf Donateurs kende die middels donateurbijdragen hun financiële steun verleenden.  Sinds enkele jaren worden echter alle activiteiten voor het bijeenbrengen van gelden voor St. Cecilia door de Stichting gecoördineerd. Het vroegere onderscheid tussen Vrienden en Donateurs is verdwenen en iedere begunstiger, ongeacht het bedrag dat men bijdraagt, wordt nu als Vriend aangemerkt. Vrienden worden regelmatig geïnformeerd over de activiteiten van St. Cecilia en ontvangen uitnodigingen voor concerten.


Vriend van St. Cecilia word je door een Vriendenbijdrage over te maken naar IBAN  NL97 RABO 0144 5453 81  ten name van de Stichting Vrienden van St. Cecilia, onder vermelding van naam en adres.

Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar: vriendencecilia@gmail.com, met het verzoek om een acceptgiro of een machtiging voor een eenmalige of een jaarlijkse Vriendenbijdrage toe te zenden, of om contact op te nemen t.b.v. een mogelijke sponsoring. Een verzoek kan ook per post gestuurd worden naar de Stichting Vrienden van St. Cecilia, Postbus 394, 5240 AJ Rosmalen.