Privacybeleid

Muziekvereniging St. Cecilia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. St. Cecilia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als muziekvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Muziekvereniging St. Cecilia verzamelt bij inschrijving van een lid de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens      
 • Telefoon      
 • E-mailadres (bij leden < 16 jaar: ouders)
 • Geboortedatum   
 • Geslacht  
 • Rekeningnummer en ter naamstelling
 • Instrument en of het instrument eigendom is van de vereniging of van het lid zelf
 • Het orkest waarvan de aspirant lid wordt

Deze informatie wordt verzameld op grondslag van de Lidmaatschapsovereenkomst, t.b.v. ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, uitnodigingen voor bijeenkomsten, informatie-uitwisseling over verenigingsgerelateerde zaken, en om de benodigde informatie voor subsidieaanvragen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch te kunnen aanleveren.

De informatie m.b.t. het instrument dat het aspirant lid speelt en het gewenste orkest zijn nodig om het aspirant lid in contact te kunnen brengen met de juiste orkestcoördinator, om te kunnen beoordelen of er binnen de vereniging ruimte is voor het betreffende instrument en t.b.v. het instrumentenbeheer.

Door de afdeling Communicatie kan verenigingsgerelateerd beeld- en geluidsmateriaal gebruikt worden t.b.v. promotiedoeleinden en ledenwerving. Hiervoor wordt om toestemming gevraagd op het inschrijfformulier.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij (webhost Ceweb) voor het verzorgen van de internetomgeving van de vereniging en voor opslag en beveiliging van de persoonsgegevens van de (oud)leden. Met Ceweb hebben wij uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor een digitale handtekening of schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging St. Cecilia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens worden bewaard gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Oud-leden wordt om toestemming gevraagd om de gegevens ook daarna tot wederopzegging te mogen bewaren, t.b.v. incidentele uitnodigingen voor verenigingsgerelateerde aangelegenheden als jubilea, reünies, speciale concerten en/of voor projecten (bijv. meespelen op invalbasis).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Muziekvereniging St. Cecilia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ceweb maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door Ceweb.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op!

 

Contactgegevens
Muziekvereniging St. Cecilia
Postbus 394
5240 AJ Rosmalen
e-mail: info@stcecilia